Privacybeleid

FWD logos kleuren
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 07 oktober 2022.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van 360 Publishing B.V. gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

360 Publishing B.V., het bedrijf achter FWD, respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 360 Publishing B.V. handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
De werknemers van 360 Publishing B.V. zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren

1. Wie is 360 Publishing B.V.?

360 Publishing B.V. is een besloten vennootschap, gevestigd en kantoorhoudende te Beuningen ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75346303

2. Welke persoonsgegevens verzameld en verwerkt 360 Publishing B.V.?

Gebruik van onze diensten
Op de website van 360 Publishing B.V. kunt u bekijken welke diensten 360 Publishing B.V. aanbiedt en een passende dienst afsluiten.

In het kader van onze diensten verzamelen wij persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van onze websites, abonnees, ontvangers van onze nieuwsbrieven, deelnemers aan congressen, evenementen en opleidingen, deelnemers aan onze online fora, personen die telefonisch contact met ons opnemen, sollicitanten en personen die worden genoemd in onze publicaties, websites en in onze online databanken/gidsen.

Afhankelijk van de dienst die u afneemt vragen we u om (persoons)gegevens te verstrekken, zoals

Uw gegevens:

 • geslacht;
 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • adresgegevens;

Uw bedrijfsgegevens (zakelijke klanten):

 • rechtsvorm;
 • bedrijfsnaam;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • BTW-nummer
 • KvK-nummer

Betaalgegevens (indien u een product bestelt):

 • IBAN en tenaamstelling.

Communicatie
Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via een formulier op de website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van 360 Publishing B.V. of die van een derde partij.

Automatisch gegeneerde gegevens
Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.
De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina's die u op de website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij bij de hostname die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes bij

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden
Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering:

 • Om het gebruik van de website mogelijk te maken;
 • Om gebruik van de diensten van 360 Publishing B.V. aan u te factureren;

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van 360 Publishing B.V..

 • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van 360 Publishing B.V. en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op 360 Publishing B.V. rust, zoals:

 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

360 Publishing B.V. wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten zal 360 Publishing B.V. dat aan u laten weten. Ook kan 360 Publishing B.V. u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht u geen e-mailberichten van 360 Publishing B.V. willen ontvangen, dan kunt u zich in vrijwel iedere mail te allen tijde afmelden voor e-mails die 360 Publishing B.V. stuurt. In de gevallen dat u een dergelijke link niet of niet direct kunt vinden kunt u uw wensen ook aangeven door een bericht te sturen via www.fwd.nl/uitschrijven.

Gebruik door derden
Als u persoonsgegevens verstrekt aan 360 Publishing B.V. in verband met de diensten van 360 Publishing B.V., dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt.

360 Publishing B.V. kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van 360 Publishing B.V. en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).
Zo kan 360 Publishing B.V. derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden, zoals dienstverleners die 360 Publishing B.V. contracteert (bijvoorbeeld IT dienstverleners of marketingbureaus), mailinghuizen, eigenaren/auteurs van producten die u bij 360 Publishing B.V. koopt of van documenten die u download via de website 360 Publishing B.V., sponsoren van een congres of evenement waarvoor u zich opgeeft en adverteerders. Ook deelt 360 Publishing B.V. uw persoonsgegevens soms met haar groepsvennootschappen.
Dit doet 360 Publishing B.V. om u op maat gemaakte aanbiedingen te kunnen (laten) doen en u in contact te brengen met aan het onderwerp gelieerde partijen. 360 Publishing B.V. baseert de verstrekking van uw identificatie en contactgegevens aan deze derden op uw toestemming. U heeft op ieder moment het recht om uw toestemming in te trekken. U kunt dit doen door contact met op te nemen via www.fwd.nl/mijn-privacy.

360 Publishing B.V. deelt uw persoonsgegevens in de basis alleen met derde partijen die zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER). Incidenteel daarbuiten, maar dan uitsluitende met partijen die ‘GDPR-certified’ zijn door de bevoegde instaties (Google, Mailchimp) c.q. zijn aangesloten bij het EU-US Privacyshield. 360 Publishing B.V. zorgt ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer zij uw persoonsgegevens doorgeeft aan derde partijen. 360 Publishing B.V. zal bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd).

Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) 360 Publishing B.V. Ten slotte kan 360 Publishing B.V. uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Ezine / Newsletter / Nieuwsbrief
360 Publishing B.V. werkt aangaande uw inschrijving voor onze ezines al jaren conform de werkwijze van de AVG / GDPR. Uw inschrijving is altijd expliciet. Wij vragen u daarom altijd uw inschrijving en voorkeuren nog eens extra te bevestigen. U heeft vervolgens altijd de mogelijkheid per type mail dat wij aanbieden (redactioneel, commercieel en partner) u aan en af te melden. Uitschrijven en / of uw voorkeuren wijzigen is te allen tijde mogelijk via de link 'GDPR Voorkeuren aanpassen' die onder in elke nieuwsbrief is toegevoegd.

Hyperlinks van derden
De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van 360 Publishing B.V. verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. 360 Publishing B.V. heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is.
Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door 360 Publishing B.V. worden verwerkt. 360 Publishing B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden

4. Hoelang bewaart 360 Publishing B.V. persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren

5. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers 360 Publishing B.V. of die van een derde partij. 360 Publishing B.V. maakt voor de opslag van persoonsgegevens gebruik van servers in Nederland en Duitsland

6. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

360 Publishing B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen die gezien de stand van de techniek te allen tijde voldoende zijn om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking

7. Cookies

360 Publishing B.V. gebruikt cookies, fingerprints (of vergelijkbare technieken) en sociale media plug-ins op haar websites en mobiele applicaties. Sommige hiervan zijn essentieel om de websites en mobiele applicaties te laten werken, anderen dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden.
Cookies zijn kleine informatiebestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiel toestel via uw browser. Zie voor meer informatie het cookie statement www.fwd.nl/cookies

8. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens?

Indien u de gegevens wilt zien die bij 360 Publishing B.V. over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden via www.fwd.nl/mijn-privacy.
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe sturen naar de betrokken medewerker. U kunt verzoeken dat 360 Publishing B.V. uw gegevenelektors wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Ook dit verzoek kan verstuurd worden via www.fwd.nl/mijn-privacy.

360 Publishing B.V. zal binnen een (1) maand reageren op uw verzoek. In uitzonderingsgevallen heeft 360 Publishing B.V. het wettelijke recht om binnen 3 maanden op uw verzoek te reageren, bijvoorbeeld wanneer het verzoek erg complex is. 360 Publishing B.V. zal u dit dan binnen 1 maand laten weten.
Indien 360 Publishing B.V. uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

9. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.  U kunt u ook abonneren op de 'tag' privacybeleid. In dat geval brengen wij u per mail automatisch op de hoogte

10. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met 360 Publishing B.V. niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

11. Vragen en feedback

360 Publishing B.V. controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via www.fwd.nl/mijn-privacy of een brief sturen naar:

360 Publishing B.V.
Palinggracht 13
6642 EE Beuningen